Polityka prywatności

Szanujemy i chronimy Twoją prywatność. Dlatego opracowaliśmy niniejszy dokument, który precyzuje zagadnienia związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o użytkownikach i klientach Gebo Technika International Sp. z o.o. :

Administrator danych:

 1. Administratorem danych jest Gebo Technika International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem: 0000329416, adres siedziby: ul. Okólna 45, 05-270 Marki k. Warszawy, NIP: 5242679512, REGON: 141855666;
 2. Współadministratorem danych jest Gebo Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem: 0000219452, adres siedziby: ul. Okólna 45, 05-270 Marki k. Warszawy, NIP: 5242259862, REGON: 014864089);.
Powyższe podmioty powołały wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się na dane podane poniżej:
IOD
Gebo Technika International Sp. z o.o.
ul. Okólna 45, 05-270 Marki k. Warszawy
Mail: honorata.figurska@gebo.com.pl

Osobiste dane identyfikacyjne

 1. www.gebo.com.pl (zwana dalej Serwisem) może zbierać informacje osobiste służące do identyfikacji użytkowników w różny sposób do celów informacyjnych, księgowych oraz innych czynności związanych z aktywnością, z działalnością oraz oferowanymi usługami.
 2. Informacje mogące służyć do identyfikacji użytkowników są zbierane tylko wtedy, gdy użytkownik poda je dobrowolnie. Korzystający z serwisu użytkownicy mogą zawsze odmówić udzielenia informacji mogących pozwolić na identyfikację ich tożsamości, z wyjątkiem sytuacji, gdy może to przeszkodzić prawidłowemu działaniu strony www.gebo.com.pl
 3. 1. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie: adresu e-mail, imienia, nazwiska, firmy, branży, nazwy użytkownika lub nr telefonu.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Użytkownika na przetwarzanie tych danych udzielana z wykorzystaniem formularzy interaktywnych zamieszczanych w Portalach.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz dane zbierane automatycznie z zakresu sposobu korzystania z Portali zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Portali oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 3. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez Użytkownika nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi z zakresu sposobu korzystania przez tego Użytkownika ze strony www.gebo.com.pl. Administrator informuje, że ze względów technicznych może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji dane tak połączone będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Portali oraz w celu tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora.
 4. Za odrębnie wyrażonymi zgodami Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną lub zaprzestania wykorzystywania jego numeru telefonu do celów marketingu bezpośredniego.

Udostępnianie

Serwis nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie przekazuje zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Cele wykorzystania zebranych informacji

 1. Serwis zbiera i wykorzystuje informacje o użytkownikach do następujących celów:
  1. personalizowanie ustawień użytkownika;
  2. ulepszania strony;
  3. przesyłania administracyjnych wiadomości poczty elektronicznej w zakresie wnioskowanych w formularzu kontaktowym informacji.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zamówienia usługi, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z Serwisu.
 5. 5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Prawo Kontroli, Dostępu Do Treści Swoich Danych Oraz Ich Poprawiania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: office@gebo.com.pl

Ochrona prywatności osób małoletnich

Ochrona prywatności małoletnich jest szczególnie ważna. Z tego powodu, żadna część Serwisu nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia.

Zmiany polityki prywatności

Serwis zastrzega sobie możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku, w treści Serwisu zostanie udostępniona stosowna informacja.

Pliki cookies

 1. Serwis wykorzystuje technikę „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik zapisywany przez serwer na komputerze i w przeglądarce użytkownika. „Cookies” nie są używane do pobierania i przechowywania jakichkolwiek danych osobowych, adresowych użytkownika ani żadnych poufnych informacji z jego komputera. Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika platformy WWW i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Dodatkowo służą do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy platformy WWW korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości Serwisu
 2. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików "cookies": "sesyjne", "stałe" oraz analityczne.
  1. "Cookies" "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
  2. "Stałe" pliki "cookies" przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. "Cookies" "analityczne" umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. "Analityczne" "cookies" gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

Ustawienia „cookies”

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy jednak, że ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Gebo Technika International Sp. z o.o. Więcej informacji na temat plików „cookies” dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.
 2. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.gebo.com.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików „cookies” i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja, jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi nam w trakcie innych procesów, o których mowa w powyżej i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies” możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików „cookies” Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania strony www.gebo.com.pl

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies” Google, ale po zakończeniu odwiedzin www.gebo.com.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Statystyki

Niektóre dane, pozyskane z logów serwera (adres IP, domena, itp.) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony Gebo Technika International Sp. z o.o. oraz do administracji serwerem firmy.

Linki zewnętrzne

Witryna zawiera także linki prowadzące na inne strony internetowe. Polityka prywatności tych serwisów jest regulowana osobnymi postanowieniami. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań, problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt: office@gebo.com.pl